O nás

Náš kolektiv

ředitelka školy: Mgr. Jitka Dupalová
pedagogická praxe od r. 1981,
10 let praxe jako učitelka alternativní malotřídní školy ZŠ a MŠ Jílové u Prahy,
6,5 roku jako její ředitelka

učitelka: Mgr. Monika Vrbovcová
pedagogická praxe 16 let
4 roky jako učitelka alternativní malotřídní školy ZŠ a MŠ Jílové u Prahy

vychovatelka a asistentka provozu: Renata Průchová

 

Proč ZŠ Dalton? Naše vize a cíl

Vizí Základní školy Dalton je vést své žáky týmovou prací k rozvoji individuálních schopností každého z nich. Žáci sami se rozhodují o tom, co je důležité a co má přednost. Tím získávají „zdravý selský rozum“ a základy k dobrému time managementu. Cílem na Daltonu je vychovat z žáků samostatné, sebevědomé a silné osobnosti s citem pro etiku a morálku.

 • Nesoutěživé prostředí
 • Individuální přístup vhodný pro děti s SPU nebo k nadaným žákům
 • Komenského škola hrou
 • Moderní metody vyučování, ICT výuka a vybavení
 • Výuka angličtiny již od 1.ročníku
 • Rodinné prostředí
 • Práce v týmu (vzájemné učení napříč věkovými skupinami – tutoring)
 • Absence rizikového chování (šikana)
 • Úzký vztah k přírodě
 • 1x měsíčně školní akce (výlety, exkurze, představení)
 • Úzká spolupráce s pedagogickou fakutou Univerzity Karlovy (patronát)
 • Spolupráce s pedagogickými a psychologickými odborníky
 • Pololetní besídky a akce pro rodiče
 • O letních prázdninách příměststký tábor
 • Zoo koutek

 Daltonský plán

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, jehož autorkou je Helen Parkhurstová (1886-1973).

Tři základní principy

 • volnost – učit se zacházet se svobodou, získat odpovědnost
 • samostatnost – učit se samostatně pracovat
 • spolupráce – učit se pracovat v kolektivu

Hlavní myšlenkou daltonského plánu je způsob organizace.  Žák rozhoduje o své práci a učí se spolupracovat s ostatními žáky. Daltonský plán není nikdy jediným systémem ve škole, vždy se zařazuje jako doplněk k tradičnímu školnímu systému. Je na pedagogovi, jak ho využije.

„Dalton není ani metoda ani systém. Dalton je vliv.“ Helen Parkhurstová

Ideály a klady plánu:

 • získání samostatnosti (děti se učí zodpovědnosti za svoji práci, učí se spolupráci v týmu)
 • plánování práce – týdenní či denní plány (možnost volby časového plánu a tempa každého jednotlivce)
 • získání zdravého sebevědomí (dítě se naučí zhodnotit svoji práci)
 • trvalejší upevňování vědomostí (žák si zapamatuje více, když k poznání dojde samostatně)
 • vyloučení frustrace (nehledáme na žácích chyby, hledáme co umí a v čem vyniká)
 • rozvíjení a prohlubování vlastní tvořivosti

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům:

 • pohoda sociálního prostředí
 • výuka anglického jazyka (od 1. ročníku)
 • sportovní aktivity
 • organizace kulturních programů
 • zaměření naší školy na Hv, Tv, Vv, dramatickou výchovu, ekologickou výchovu, multikulturní výchovu, praktické činnosti (vaření), pokusnictví
 • „otevřená škola“ pro rodiče
 • společné dílny rodičů a děti
 • organizace volného času žáků – zájmové kroužky

Pro zdravý psychologický vývoj žáků je třeba, aby neprožívali školní léta jen přepínáním paměti a přemírou povinností. Ve škole Dalton dbáme na dětské zájmy, vycházíme z nich a využíváme je. Dětská reakce a zájem ukazují, čím je dítě osloveno, co na ně působí. Kdybychom na zájmy dětí nedbali, naše výchovné snahy by nebyly úspěšné. Dbát na dětské zájmy ale neznamená vyhovovat každému nápadu. Dětské touhy je třeba usměrňovat, probouzet vztah k pozitivním hodnotám a tím dítě vychovávat a zdokonalovat. Žáci se neučí tomu, co již znají, ale jsou vedeni ke stále novému. Proto se i oni spolupodílí na výuce.

Žákům necháváme vždy prostor k tomu, aby mohli zaujímat svá stanoviska i řešit různé opravdové životní situace. Školní práci přizpůsobujeme fyziologii a psychologii dítěte. Tím je dané i vyučování v blocích, kdy si žáci mohou volit přestávky podle svých potřeb. Žáci nejsou časově omezováni (ve škole nezvoní) a plynule přecházejí z jedné činnosti do druhé.

Organizace výuky se řídí ohledem na individuální tempo práce každého žáka a na střídání pracovních činností s odpočinkovými a zájmovými. Motivace a účelnost učení jsou charakteristickými znaky naší školy. Převažujícím stylem je integrovaná tematická výuka. Vyhýbáme se stresujícím situacím, strachu z neúspěchu, soutěživosti a porovnávání kvalit žáků.

Školní vzdělávací program Dalton

Pro základní vzdělávání navazuje svým pojetím na tradice české činné školy, kterou lze charakterizovat:

 • má činnostní ráz
 • je pozitivní vůči žákům
 • podněcuje žáky k tvořivé práci
 • navrací do školy „zdravý selský rozum“
 • při výuce využívá zkušeností žáků
 • klade důraz na motivaci žáků k učení
 • při výuce se dbá na vysvětlení, proč se čemu učí
 • zpětná vazba je důležitou formou zařazovanou do každé vyučovací hodiny
 • je snahou všech vyučujících, aby bylo probírané učivo žáky dobře zvládnuto
 • umožňuje účelně spojovat učiva několika předmětů do projektů
 • zdůrazňuje mezipředmětové vztahy